ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเนินพิทยาคม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40