รางวัลวันภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเนินพิทยาคม ได้รับกิจกรรมวันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค. 2563 มีกิจกรรมการประกวดเรียงความ คัดไทย ประกวดเขียนคำขวัญ การเปืดพจนานุกรม จัดบอร์ด และอ่านทำนองเสนาะ ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย