กำหนดส่งเอกสาร ปพ.1 และ ปพ.2 ให้นักเรียน ม.3 และ ม.6 ทางไปรษณีย์

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ที่สำเร็จการศึกษา สามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลที่อยู่สำหรับการส่งระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 โดยไปกรอกข้อมูลออนไลน์ ผ่านลิงค์ข้างใต้นี้นะคะ

😍😍>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1. ลิงค์สำหรับข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

https://drive.google.com/file/d/1H7iesEoL4zpo15xQmbHEAbZx_WapoGtl/view?fbclid=IwAR1rIs47u3nzoKmDd38N7EkxORP54L9lCyvlgxrWKy8cvaZxtHGe-WQ-WSo

2. ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลที่อยู่ สำหรับนักเรียนที่จะศึกษาต่อสถานศึกษาอื่น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem2KJqyrZf-UOmVlaiIOT6eFKVFzMLhFgrnwTm8RSpaw2Iew/viewform?fbclid=IwAR1hEC5P_Su7lsR0Q_pF5EDx699Q3rJ4AaDo_9s7-Z2YtDMy_GcXAej2lTI

3. ลิงค์สำหรับตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่อยู่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z-tWaNvKhiPeIn5Hq-mnF9EpbhpSPvRbv5PvvJWR1hw/edit?fbclid=IwAR05TyVHy5MEBo2Od3aE0MxWTVBbLxg9UOrpPprVQxeyMSTyZGtdZ5FP_3o#gid=911487275

😎😎>> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. ลิงค์สำหรับข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา
https://drive.google.com/file/d/1ONaOru6LALDD67CWmYloeJ4m3uM51Um5/view?fbclid=IwAR2u5N-L7xU01ZziQNBeGhjfL3WEiCA75UhvMIm_qSX0qBortAhwHN11m8o

2. ลิงค์สำหรับกรอกข้อมูลที่อยู่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR94UxlpsWBbON8e4dKSgy_a_kHFwEsm73k1ag29lXh4EJcg/viewform?fbclid=IwAR3YZyQ7dvI1YnQY9buexgqjqi_4_iVZt2Aa_eBDzbR51vzj-BPOI-X131w

3. ลิงค์สำหรับตรวจสอบการกรอกข้อมูลที่อยู่
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14e1bIBYrGu1PSnaQV8gD9nKbUu2w9FXLq1v_IoSzwfw/edit?fbclid=IwAR1Wi5EJRH-NapLUPs21g6QE4KYq5pc2kfVUfKnB6ieACz5UGI1-pRMSYSE#gid=990183551