ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ท.เชษฐา เชษฐสิงห์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานระเบียบวินัยนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ