ชื่อ - นามสกุล :นายนิยม บุญปัน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานวัดผลประเมินผล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน