ชื่อ - นามสกุล :นางชณุตพร ศรีทา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน