ชื่อ - นามสกุล :นางน้ำค้าง พรมมาก
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ