ชื่อ - นามสกุล :นายอนุวัฒน์ ขอบปี
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานห้องสมุด,ประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน