ชื่อ - นามสกุล :นางประทิน กสินมนุษย์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :-
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ