ชื่อ - นามสกุล :นายชยวรรษ ทองคำสุก
ตำแหน่ง :ลูกจ้างประจำ
หน้าที่หลัก :งานอาคารสถานที่, ขับรถ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่,ขับรถ