ชื่อ - นามสกุล :นางอุษณีย์ รอดมา
ตำแหน่ง :ครู ค.ศ.๑
หน้าที่หลัก :งานบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน