ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพูลทรัพย์ จันทะอินทร์
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานห้องสมุด, งานจัดการเรียนการสอน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ