ชื่อ - นามสกุล :นายนิรัตน์ เผ่าอุทัย
ตำแหน่ง :ครู ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :งานโสตทัศนูปกรณ์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้สอน