กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ครูะครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเนินพิทยาคม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5-15 ม.ค. 2564
เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโน่า (COVID-19)