กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนเนินพิทยาคม ได้มีการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนระหว่างช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562