ประกาศโรงเรียนเนินพิทยาคม เรื่อง เลื่อนการสอบวัดความรู้และมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนเนินพิทยาคม
เรื่อง เลื่อนการสอบวัดความรู้และมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) (ฉบับที่ 2)