การอบรมพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019