ผลงานครู ปีการศึกษา 2564

คุณครูชณุตพร  ศรีทา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (เสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ 2564